Dabas liegums “Lielie Kangari”
Ropažu novads, Ogres novads

Lielie Kangari ir lielākais osu valnis jeb grēda Latvijā, kā arī tāda paša nosaukuma dabas liegums. Tie atrodas Ropažu novadā un Ogres novada Suntažu pagastā 1972,4 ha platībā. Grēdas relatīvais augstums svārstās no 10 līdz pat 27 metriem. Absolūtais augstums sasniedz 78 metrus vjl. Platums svārstās no 60 līdz 100 metriem. Kopējais vaļņa garums ir ap 26 kilometriem, bet pats augstākais posms, ko parasti saprot un apzīmē ar vārdu salikumu “Lielie Kangari”, ir aptuveni 7 kilometrus garš.

Aizsargājamā teritorijā ietilpst gan pati osu grēda, gan arī blakus esošās dabas teritorijas un reti biotopi.
Galvenās teritorijas dabas vērtības ir:
 dabas lieguma reljefs, augsne un kultūrvēsturiskā ainava, kas veido priekšnosacījumus retu un aizsargājamu dzīvotņu pastāvēšanai, tai skaitā arī Latvijā retās dzeltenās dzegužkurpītes atradnei;
 astoņi Eiropā īpaši aizsargājami biotopi, tajā skaitā pieci – prioritāras nozīmes un divi Latvijā īpaši aizsargājami biotopi;
 Latvijā un Eiropā retas un aizsargājamas augu, bezmugurkaulnieku un putnu sugas; kopumā lieguma teritorijā līdz šim konstatētas šādas īpaši aizsargājamas sugas: 20 augu, trīs sēņu, sešas ķērpju, divas sēņu, sešas bezmugurkaulnieku, 19 putnu un divas zīdītāju.

Dabas liegumā atrodas valsts nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis – Ķoderu pilskalns, saukts arī par “Lielā vīra gultu”. Liegumā ietilpst arī Lielais Kangaru purvs un Kangaru ezers. Blakus Kangaru ezeram izveidotās dabas takas malā atrodas Burlakkalniņš – vieta, kur agrāk slēpušies lielceļu laupītāji.

Vēlies šo visu aplūkot klātienē? Laipni aicināts doties ciemos!
Dabas liegumā “Lielie Kangari” ir izbūvēta 2 km gara dabas taka ar dažādām aktivitātēm, kā arī 33 m augsts skatu tornis ar platformu tā augšā, no kura paveras skaists skats uz Kangaru ezeru un Lielkangaru purvu.

Piedalieties kopā īpaši radītā izzinošā spēlē “Noķer dabu”.

 

Foto no Ropažu TIC arhīva.